Legislaţie

 • LEGE Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 , republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • LEGE Nr. 46/2003 din 21 ianuarie 2003, Legea drepturilor pacientului;
 • Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1410/2016 din 12 decembrie 2016, privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului sănătăţii publicenr. 914/2006,pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului sănătăţii nr.446/2017privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;
 • Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/2016privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022;
 • LEGE nr. 98/2016 din 19 mai 2016, privind achiziţiile publice, cu modificarile ulterioare;
 • HGR nr. 395/2016 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
 • REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
 • LEGE nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal.