Internări

Condiții de internare


Ce fac atunci când apar primele semne de boală?

Pentru primele semne, simptome, care te deranjează, dacă acestea nu reprezintă o urgență, te vei prezenta la medicul de familie pe listele căruia ești înscris. Acesta îți va face o evaluare și, în funcție de complexitatea patologiei, îți va indica un tratament la domiciliu sau, dacă va considera necesar, îți va face o trimitere către un medic specialist. Te vei prezenta, trimis de medicul de familie sau direct (în acest ultim caz serviciul se plătește, cu excepția unor cazuri speciale prevăzute prin lege) la medicul specialist din Ambulatoriu de Specialitate. Acesta îți va face un consult, în urma căruia îți va indica tratament la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie, sau, dacă patologia este mai gravă, te va interna pe secția de specialitate în vederea tratamentului în spital, sub supraveghere permanentă. În cazul unor urgențe medicale, te poți adresa direct CPU (Centru de Primire Urgențe a Spitalului Municipal de Urgenta Roman) sau vei apela Serviciul Special de Urgență- 112. După consultul medicului de urgență și/sau a medicului specialist, și acordarea primului ajutor, se va hotări dacă vei urma tratament la domiciliu sau vei fi internat.

A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA
MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

Pachetul minimal cuprinde servicii medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi se acordă în situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat. Pentru aceste servicii medicale, Spitalul Municipal de Urgenta Roman nu solicită bilet de internare.

Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:
a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care are acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă;
b) boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului;
c) naşterea.

Nota. Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, Spitalul Municipal de Urgenta Roman acordă serviciile medicale având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile medicale de urgenţă nu se mai justifică. La solicitarea pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă.

B. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ASISTENŢA
MEDICALĂ SPITALICEASCĂ

Serviciile spitaliceşti acordate de Spitalul Municipal de Urgenta Roman sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală şi cuprind: consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă, după caz, în funcţie de tipul de spitalizare.

În funcţie de durata de spitalizare, asistenţa medicală spitalicească se acordă în regim de:
a) spitalizare continuă;
b) spitalizare de zi.

Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:
a) naştere;
b) urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
c) boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament;
d) bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital;
e) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.

Factorii de care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare
în regim de spitalizare continuă sunt:

a) severitatea semnelor şi simptomelor prezentate de pacient;
b) predictibilitatea medicală a unei evoluţii negative, nedorite a pacientului;
c) nevoia pentru şi disponibilitatea analizelor/investigaţiilor diagnostice;
d) epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de asistenţă medicală.

Pacienţii care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programaţi pentru internare, în funcţie de afecţiune şi de gravitatea semnelor şi simptomelor prezentate şi de disponibilitatea serviciilor spitalului.

Asistenţa medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:

a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în condiţiile stabilite în norme;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.

Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectuează în regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat şi/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reacţii adverse sau risc de urgenţă pe timpul efectuării lor sau corelate cu starea de sănătate a pacientului, impunând supraveghere medicală care nu poate fi efectuată în ambulatoriu.

Afecţiunile care pot fi diagnosticate şi tratate în regim de spitalizare de zi:

 • afecţiunile şi procedurile prevăzute în norme;
 • afecţiuni pentru care se acordă servicii de chimioterapie, radioterapie, brahiterapie, litotriţie, implant de cristalin, întrerupere de sarcină cu recomandare medicală, amniocenteză, biopsie de vilozităţi coriale, administrarea tratamentului pentru profilaxia rabiei;
 • instalarea de gastrostome sau jejunostome percutane pentru administrarea nutriţiei enterale;
 • proceduri specifice de terapia durerii, conform normelor;
 • instalarea de catetere intravenoase pentru utilizare îndelungată, tunelizate şi/sau cu cameră implantabilă pentru diverse metode terapeutice, conform normelor;
 • afecţiuni care necesită administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi constituite la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
 • HIV/SIDA care necesită monitorizarea bolnavilor.

Serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă şi de zi
se acordă pe baza biletului de internare eliberat de:

 • medicul de familie;
 • medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare;
 • medicii din unităţile de asistenţă medico-socială;
 • medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz;
 • medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică;
 • medicii de medicina muncii.

Nu se solicită bilet de internare în următoarele situaţii:
a) pentru spitalizare continuă:

 • naştere
 • urgenţe medico-chirurgicale
 • boli cu potenţial endemoepidemic, care necesită izolare şi tratament
 • bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital
 • cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate
 • transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire
 • transferul interspitalicesc
 • pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, precum şi de servicii medicale spitaliceşti pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României

b) pentru spitalizare de zi, dacă se acordă servicii de:

 • chimioterapie
 • radioterapie
 • administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi constituite la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
 • monitorizare a bolnavilor cu HIV/SIDA
 • evaluare dinamică a răspunsului viro – imunologic
 • monitorizare şi tratament ale bolnavilor cu talasemie
 • monitorizare a bolnavilor oncologici
 • administrare a tratamentului pentru profilaxia rabiei
 • monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor
 • rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate
 • pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiază de servicii medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, precum şi de servicii medicale spitaliceşti pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.

Documente necesare la internare:
A. Persoane asigurate

 1. bilet de trimitere / internare de la medicul de familie;
 2. bilet de trimitere / internare de la medicul specialist;
 3. carte / buletin de identitate;
 4. adeverință de salariat – pentru persoanele angajate;
 5. carnet de șomaj – pentru persoanele care beneficiază de șomaj;
 6. cupon de pensie – pentru persoanele pensionare;
 7. adeverință de elev sau student;
 8. adeverință de la primărie – pentru persoanele care beneficiază de ajutor social.
 9. adeverință de coasigurat

B. Persoane neasigurate

 1. bilet de trimitere / internare de la medicul de familie;
 2. bilet de trimitere / internare de la medicul specialist;
 3. carte / buletin de identitate;
 4. certificat de atestare fiscală (cum că nu au venit);